Dataskyddsbeskrivning

Eduhouse AB

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad: 7.12.2022

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur Eduhouse AB och dess grupp av bolag samlar in, hanterar och vidarebefordrar din integritetsinformation när Eduhouse AB tillhandahåller kompetensutveckling (”Tjänsten”) i form av online kurser, distanslärande, online coachning eller liknande tjänster och när du besöker vår hemsida. Tjänsten kan existera på ett eller flera olika plattformar eller domäner. Eduhouse AB och dess anställda, dotterbolag och partners förbinder sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Eduhouse AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med internationella och europeiska dataskyddsprinciper, tillämplig personuppgiftslagstiftning samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och reserverar därför rätten att ändra denna Dataskyddsbeskrivning genom att notifiera dig om ändringar som sker på denna sida. Ändringarna träder i kraft när vi har publicerat den uppdaterade Dataskyddsbeskrivningen. Att behandla personuppgifter är nödvändigt för att driva vår verksamhet.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig under tillämplig dataskyddsslagstiftning är Eduhouse AB (”Eduhouse”, ”vi”, oss, eller ”vår”), även i fråga om bolagets filialer i andra länder. Eduhouse ansvarar för att dina personuppgifter behandlas med iakttagande av denna Dataskyddsbeskrivning och tillämpliga dataskyddslagar. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Eduhouse AB
Org.nr: 559111-2569
Adress: Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm
Telefonnummer: +46 08-428 85 66
E-post: info@eduhouse.se
Dataskyddsombud: Marko Ekroth, DPO@eduhouse.se

Var samlar vi in data?

Dina personuppgifter kan komma att samlas in på olika sätt. Huvudsakligen samlar vi in och behandlar de personuppgifter som

 • Du har lämnat oss när du är i kontakt med oss, till exempel när du köper en tjänst av oss eller registrerar dig för vår tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för en provperiod av vår tjänst, deltar i ett marknadsföringsevent eller marknadsföringskampanj eller kontaktar oss;
 • Din arbetsgivare eller annan användare av Tjänsten skickar till oss i samband med att ni beslutat er för att använda vår tjänst och beslutat vilka slutanvändarna är;
 • Vi har fått från interna eller delade register av företag som tillhör Eduhouse Group;
 • Genereras vid användning av tjänsten eller i samband med besök på webbplatsen, t.ex. när du loggar in på tjänsten, kommunicerar med oss, använder eller besöker vår webbplats eller marknadsföringsaktiviteter;
 • Vi får från andra källor i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, till exempel från Eduhouses sociala media kanaler, handelsregistret, folkbokföringen, ett affärssystem, tjänsteleverantörer som samlar kontaktinformation om potentiella kunder och representanter, eller från postadressystemet.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Grundläggande information om användare och administratörer (kundens kontaktpersoner) såsom namn, yrkestitel, e-post, fakturerings- och postadress, språk, telefonnummer och det företag du representerar och din relation till företaget;
 • Kundrelationsinformation, såsom information om tjänsten och prenumerationen, faktureringsinformation, betalningsinformation, medgivande eller förbud mot marknadsföring, resultat av kundnöjdhetsenkäter;
 • Kundkommunikation och relaterande korrespondens samt begäran över de Registrerades rättigheter;
 • Potentiella kunders (prospekters) information, såsom namn, organisationstitel, telefonnummer, e-post, organisationsadress och intressen;
 • Personuppgifter som har uppstått i samband med användningen av Tjänsten eller som samlats in i samband med användningen av vår webbplats eller sociala mediekanaler, såsom användarnamn, lösenord, information relaterad till identifiering, IP adress, loggdata som rör användningen av tjänsten, chattdialoger i onlinekurserna, användning av anteckningsfält i onlinekurstjänsten, information som samlas in från webbplatsen med hjälp av cookies och annan liknande teknik;
 • Video och ljudupptagning via kamera och/eller mikrofon under distanskurser, onlinecoachning eller andra live-sessioner och andra diskussioner förekommande under event;
 • Övrig information du delar med oss i samband med gratis webinarier eller events, nyhetsbrevsprenumerationer, provperioder eller andra sälj- eller marknadsföringsaktiviteter, såsom dina intressen i relation till Tjänsten;
 • Klick och öppningsratio för nyhetsprev och reklamutskick;
 • Övriga uppgifter som definieras från fall till fall utifrån ditt samtycke.

Eduhouse kan kombinera personuppgifter som samlats in från olika källor för de ändamål som nämns i denna beskrivning. Du behöver inte dela dina personuppgifter med oss, men om du inte gör det kan det visa sig omöjligt för oss att tillhandahålla Tjänsten till dig.

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter och vad finns det för rättslig grund för behandlingen av personuppgifter?

Vi behandlar bara personuppgifter som är nödvändiga för att driva vår verksamhet, sköta kundrelationer, utveckla Tjänsten och för andra lämpliga kommersiella syften.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Tillhandahållande av Tjänsten och hantering av kundrelationer

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att tillhandahålla och leverera vår Tjänst till dig eller till organisationen du representerar och för att sköta och underhålla kundrelationen mellan dig eller organisationen du representerar och oss. Exempelvis kan dessa aktiviteter vara kundkommunikation, såsom utskick av nyhetsbrev eller liknande, inbjudningar till event, kundservice, samt hantering av direkta marknadsföringsförbud och andra typer av kundspecifika förbud.

Om du är prenumerant av Tjänsten behandlar vi också dina personuppgifter för betalningssyften och kundrelations analys. Vi samlar också in information relaterad till rapportering om kundens användning av Tjänsten, inklusive slutanvändarens kurser, tester och innehållsrecensioner.

I sådana situationer är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter fullföljandet av kontraktet eller ett berättigat intresse. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera och bearbeta dina inköp, ordrar, betalningar, förfrågningar om information eller kommunikation eller för att erbjuda dig vår Tjänst.

Marknadsföring och försäljning

Nuvarande kunder och besökare på vår hemsida

Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om nya funktioner, nytt innehåll eller ytterligare tjänster inom Tjänsten eller för att marknadsföra våra partners tjänster till dig. Om inte annat avtalats kan vi komma att kontakta dig oavsett om du är användare eller administratör inom kundorganisationen. För dessa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med grund i berättigade intressen.

Vi samlar också in statistik och analytisk information om ditt webbplatsbeteende och behandlar din köp- och visningshistorik för att förse dig med riktad kommunikation och marknadsföringsmaterial och för att förbättra våra tjänster. Vi använder även webbplatsstatistik för kundsegmentering i vår försäljningsprocess. Användning av cookies och andra liknande tekniker baseras på ditt samtycke.

Prospekter och provperiodsprenumeranter

Om du inte är vår kund än och har prenumererat på vårt nyhetsbrev eller registrerat dig för en provperiod av vår Tjänst, eller har deltagit i våra marknadsföringskampanjer eller events kan vi komma att skicka marknadsföringskommunikation relaterad till vår Tjänst till dig utifrån ditt samtycke. Under vissa omständigheter kan vi också eventuellt sälja eller marknadsföra våra tjänster till dig med grunden i ett berättigat intresse om vi anar att vår Tjänst är relevant för dig baserat på din yrkesroll och yrkesposition. Du har rätt att när som helst neka mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, telemarketing och profileringsändamål (se sektion 9 i denna Dataskyddsbeskrivning).

Utveckling av tjänsten, datasäkerhet och intern rapportering

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsundersökningar, kundundersökningar, opinionsundersökningar och intern rapportering, samt för att utveckla våra tjänster.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att säkerställa säkerheten för Tjänsten och webbplatsen, för att förbättra kvaliteten på Tjänsten samt för att testa och utveckla Tjänsten och relaterade tjänster, system, verktyg och processer. Vi kan också använda personuppgifter för att sammanställa interna rapporter för korrekt förvaltning av vår verksamhet.

Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller annan kriminell aktivitet eller för att svara på eventuella rättsliga åtgärder eller anspråk.

I dessa fall baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse.

Databehandling inom Eduhouse Group

Ett företag inom Eduhouse Group kan dela personuppgifter till andra företag inom Eduhouse Group i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag i syfte att sälja och implementera koncernens tjänster och hantera kundrelationer. För att kunna bedriva vår verksamhet effektivt kan personuppgifter även överföras mellan företag inom Eduhouse-koncernen för interna administrativa ändamål, såsom för rapporteringsändamål eller för att använda centraliserade informations- och kommunikationssystem.

I dessa fall baseras behandlingen av personuppgifter på vårt berättigade intresse.

Andra syften

Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra syften som du har givit ditt samtycke till.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter utifrån dina berättigade intressen.

Överföring Och Delning Av Personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • i den utsträckning det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att följa en begäran om information från en behörig myndighet eller i samband med rättsliga förfaranden;
 • när våra partners behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med våra instruktioner. Sådan bearbetningen kan till exempel innefatta att externt kontraktera planeringen av Eduhouses försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och utbildningar. Vi kommer alltid att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt;
 • om vi är involverade i en sammanslagning, omorganisation eller försäljning av verksamhet eller del därav;
 • när vi anser att delning av personuppgifter är nödvändigt för att utöva våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda missbruk eller svara på en begäran från en offentlig myndighet;
 • om din användarlicens har köpts av din arbetsgivare eller någon annan kommer vi till exempel att dela dina prestationsdata med utsedda kontakter; och
 • med ditt samtycke, till de parter som samtycket avser.

Överföring och delning av personuppgifter inom Eduhouse Group

Ett företag inom Eduhouse Group kan dela personuppgifter till andra företag inom Eduhouse Group i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag i syfte att sälja och implementera koncernens tjänster och hantera kundrelationer. För att kunna bedriva vår verksamhet effektivt kan personuppgifter även överföras mellan företag inom Eduhouse-koncernen för interna administrativa ändamål, såsom för rapporteringsändamål eller för att använda centraliserade informations- och kommunikationssystem.

Överföring Av Personuppgifter Utanför Europeiska Unionen (EU) Eller Europeiska Ekonomiska Området (EES)

Dina personuppgifter överförs i regel inte utanför EU, men eftersom uppgifterna i första hand lagras och behandlas elektroniskt kan vissa av våra tjänsteleverantörer och entreprenörer finnas i länder utanför EU.

De inkluderar HubSpot Inc, ActiveCampaign Inc, och Leadfeeder, som vi använder för att skicka aktiveringsmeddelanden, förbättra kvaliteten på våra tjänster, hantera kundlojalitet och genomföra kompetensundersökningar. I det här fallet har vi infört lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att de registrerades rättigheter och friheter respekteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen, såsom Europeiska kommissionens beslut om adekvat dataskyddsnivå eller användningen av standardavtalsklausuler. Användares prestandadata överförs inte utanför EU/EES.

Cookies

Vi använder också cookies och liknande tekniker på våra webbplatser www.eduhouse.se och https://app.eduhouse.se. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för att samla in och komma ihåg användbar information och för att förbättra funktionaliteten och användbarheten av vår webbplats. Vi kan också använda cookies och annan liknande teknik för statistiska ändamål, såsom att sammanställa statistik om användningen av webbplatsen för att förstå hur användarna använder webbplatsen och därmed förbättra användarupplevelsen. Vi använder också cookies för att rikta marknadsföring. Du kan inaktivera cookies, begränsa deras användning eller ta bort dem från din webbläsare. Eftersom cookies gör det möjligt för vår webbplats att fungera, påverkar en begränsning av deras användning webbplatsens användbarhet.

Du kan läsa mer om cookies här:

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4318930/Tietosuoja,%20k%C3%A4ytt%C3%B6ehdot,%20ev%C3%A4ste%20-dokumentit/Ev%C3%A4stek%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6.pdf

Lagring av personuppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de användningsändamål som anges i denna Dataskyddsbeskrivning. I regel kommer dina personuppgifter att lagras under hela din relation med oss. Delar av dina personuppgifter kan komma att bevaras, i den utsträckning det är tillåtet eller krävs av tillämpliga lagar, även efter att kundförhållandet har löpt ut eller så länge som krävs för syftet med denna datafil och rättigheterna och skyldigheterna för de inblandade parterna.

Dessutom kan vi komma att behandla dina personuppgifter för försäljnings- och marknadsföringsändamål innan kundförhållandet startar, eller efter avslutat kundförhållande, om det finns en berättigad rättslig grund för att göra det. Dina personuppgifter kommer att raderas när lagringen av dem inte längre är nödvändig för att följa lagen eller någon av parternas rättigheter och skyldigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att granska dina personuppgifter. Du kan också när som helst begära att dina personuppgifter rättas, uppdateras eller raderas. Observera dock att sådana personuppgifter som behövs för att genomföra användningsändamålen som definieras i denna Beskrivning, eller vilka lagstiftningen förutsätter att förvaras, inte kan raderas. Du har rätt att neka att dina personuppgifter behandlas eller begränsa behandlingen, t.ex. profilering, i den omfattning som den tillämpade lagstiftningen förutsätter. Om du förbjuder direktmarknadsföring hindras behandlingen av dina personuppgifter så att de inte längre kan användas aktivt för direktmarknadsföring. Uppgifter kan dock förvaras i den omfattning det är nödvändigt för att iaktta förbudet.

Du har i vissa fall rätt att överföra personuppgifter du har gett oss från ett system till ett annat, dvs. rätt att få dina personuppgifter i strukturerad, allmänt användbar, maskinläsbar form och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i enlighet med den tillämpade lagstiftningen.

När vi behandlar dina personuppgifter på basis av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Därefter behandlar vi inte dina personuppgifter, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till oss på adressen DPO@eduhouse.se. Vi kommer att svara på din förfrågan inom en månad efter din förfrågan, om det inte finns en särskild anledning att förlänga svarstiden.

Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter inte är lämplig har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen. Du hittar dataombudsmannens kontaktuppgifter här: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Datasäkerhet

Dina personuppgifter skyddas med fysiska, organisatoriska och tekniska medel mot förlust, förstörelse, missbruk och obehörig åtkomst eller avslöjande. Registret lagras i en databas skyddad av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel, som endast är tillgänglig för behöriga personer för att utföra sina uppgifter.

Observera att det trots dessa ändamålsenliga åtgärder inte går att förhindra alla möjliga kränkningar av informationssäkerheten. Vi underrättar dig om kränkningar av informationssäkerheten beträffande personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och rekommendationer.

Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och reserverar därför rätten att göra ändringar i denna Dataskyddsbeskrivning. Ändringar träder i kraft när vi publicerar den uppdaterade versionen av Dataskyddsbeskrivningen här. Vi uppmärksammar dig på att förändringar skett genom att uppdatera datumet högst upp i Dataskyddsbeskrivningen.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Dataskyddsbeskrivning eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Marko Ekroth, DPO@eduhouse.se.