YLEISET TOIMITUSEHDOT, CLOUD PRO –PALVELU

Tilatessasi Cloud Pro –palvelun kuittaat lukeneesi ja hyväksyneesi nämä Cloud Pro –palvelun tilaamista koskevat toimitusehdot.  

Nämä ehdot ovat tärkeitä ymmärtää ennen Cloud Pro –palvelun tilaamista: 

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Näitä yleisiä toimitusehtoja (jäljempänä “sopimus”) sovelletaan Cloud Pro –palvelun (jäljempänä “palvelu”) käyttöoikeuden tilaamiseen Eduhousen verkkokaupan kautta. Sopimus syntyy Eduhouse Oy:n (jäljempänä “toimittaja”) ja palvelun tilaajan (jäljempänä “tilaaja”) välille; jäljempänä osapuolet yhdessä “Osapuolet” ja erikseen “Osapuoli”. Tilaajan nimetyt loppukäyttäjät saavat tilauksen perusteella henkilökohtaisen, rajoitetun ja siirtokelvottoman käyttöoikeuden palveluun, jossa käyttäjä voi opiskella itseopiskelumateriaalien, etäkoulutusten ja / tai valmennusten muodossa. 

Tämän sopimuksen piiriin kuuluva palvelupaketti on:  

  • Cloud Pro -palvelu 

Toimittaja tarjoaa jatkuvan oppimisen mahdollistavaa digitaalista oppisisältöä ja alustaa tilaajan henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Tilaajan ja toimittajan välisestä sopimuksesta riippuen palvelu sisältää seuraavat palvelumuodot: 

  • Koulutustallenteet ja luentomateriaalit 
  • Etäkoulutukset ja onlinevalmennukset (esimerkkikestot: 0,5 pv, 1 pv ja 1–1,5h) 

Palvelu on tilaajan ja sen loppukäyttäjien käytössä 24/7. Toimittaja ei voi taata keskeytyksetöntä käyttöä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internetyhteyden tarjoava toimija tuottaa oman palvelunsa. Toimittajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden, turvallisuusuhan tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta. Mikäli toimittajalle tulee välttämättömiä teknisiä keskeytyksiä, toimittaja pyrkii ilmoittamaan niistä hyvissä ajoin etukäteen ja huolehtimaan siitä, että kyseiset tekniset huolto- ym. toimet suoritetaan ilman viivytyksiä. 

Tilaaja hyväksyy ja ymmärtää, että palveluun ja sen käyttöön sovelletaan tämän sopimuksen ehtojen lisäksi palvelun yleisiä käyttöehtoja, jotka tulevat sitoviksi kaikin soveltuvin osin tämän sopimuksen mukaiseen asiakassuhteeseen ja palvelun käyttöön heti palvelun käyttöönoton alkaessa. Tilaaja vastaa suhteessa toimittajaan sekä kolmansiin osapuoliin ensisijaisesti sen loppukäyttäjien toimista, mukaan lukien mahdollisista tämän sopimuksen mukaisten ehtojen, palvelun yleisten käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä. Tilaaja on vastuussa siitä, että käyttäjät tutustuvat palvelun yleisiin sopimusehtoihin ja muihin palvelun käyttöön mahdollisesti sovellettaviin ehtoihin. 

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan alkaen sopimuksen laskutuskauden alusta.  Laskutuskausi käynnistyy laskusta ilmenevästä toimituspäivästä alkaen. Mikäli sopimusta ei ole kirjallisesti tai sähköpostitse irtisanottu viimeistään 30 päivää ennen kunkin sopimus- ja laskutuskauden päättymistä, se jatkuu automaattisesti seuraavalle sopimus- ja laskutuskaudelle (12kk). Palvelu laskutetaan irtisanomisajan loppuun.  

  • Esimerkki: Tilaaja tilaa palvelun organisaationsa käyttöön 19.12.2022. Tilaaja saa palvelun käyttöönsä joulukuussa, mutta hän saa vasta tammikuussa 2023 laskun, jonka mukaan tilauksen toimituspäivä on 5.1.2023-4.1.2024.  Tilaajan laskutus- ja sopimuskausi on näin ollen 5.1.2023-4.1.2024. Jos tilaaja haluaa irtisanoa sopimuksen päättymään ensimmäiseen sopimus- ja laskutuskauteen, hänen pitää ilmoittaa toimittajalle sopimuksen irtisanomisesta viimeistään 3.12.2023. Muuten sopimus jatkuu vuodelle 2024. 

Yllä olevan lisäksi kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos 

  • a. toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä korjaa korjattavissa olevaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta. Olennaisena rikkomuksena voidaan pitää asiakkaan puolelta palvelumaksun laiminlyöntiä ja toimittajan puolelta verkkoympäristön pitkäaikaista toimimattomuutta. Mahdolliset lyhyet huoltokatkot eivät kuulu edellä mainittujen pitkäaikaisten katkosten piiriin. Tai 
  • b. toinen osapuoli on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön tai hakeutuu tai asetetaan konkurssiin. 

Mikäli tilaajan loppukäyttäjät saavat palvelun käyttöönsä ennen sopimuksen voimaantuloa, sovelletaan palvelun yleisiä käyttöehtoja. Tilaajalla ja sen loppukäyttäjillä on tällöin oikeus käyttää palvelua vain oman osaamisen kehittämiseen.  Palvelun sisältöjen jakaminen tai myynti kolmansille osapuolille tai käyttö muihin kaupallisiin käyttötarkoituksiin ei ole sallittua. Kaikki oikeudet palvelun sisältöihin säilyvät toimittajalla. 

Sopimuksen päättyessä tilaajan loppukäyttäjillä ei ole enää pääsyä palveluun. Ne sopimusehdot, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa, kuten salassapitoa ja immateriaalioikeuksia koskevat sopimuskohdat, jäävät voimaan sopimuksen päätyttyä. 

Hinnat, maksutapa ja maksuehdot

Hinta ja hinnoitteluperusteet ilmoitetaan tilauslomakkeella. 

Laskutusväli on 12 kuukautta ja lasku maksetaan kertaeränä (12 kuukauden lasku) tilauskuukautta seuraavan kuukauden aikana.   

Maksutapa on lasku (verkkolasku tai lasku sähköpostitse liitteenä) 

Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Hintaan lisätään arvonlisävero sekä muut mahdolliset viranomaisen määräämät maksut.  Mikäli näiden suuruus tai kantamisperuste muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti.     

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto on toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta, eikä palveluun tai sen sisältöön anneta tilaajalle tai sen loppukäyttäjille muuta oikeutta kuin tämän sopimuksen mukainen henkilökohtainen, siirtokelvoton ja rajoitettu käyttöoikeus palveluun oman osaamisen kehittämiseksi. Tilaajalla ja sen loppukäyttäjillä ei ole oikeutta muuttaa, jäljentää, julkaista tai muulla tavoin jakaa tai jälleenmyydä palvelun aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. Tilaajalla ei ole myöskään oikeutta käyttää palvelun aineistoa toimittajan kanssa kilpailevaan toimintaan. Aineiston tallentaminen ja lataaminen loppukäyttäjien laitteille on kuitenkin sallittua siinä määrin kuin palvelun ominaisuudet tämän sallivat. Tilaaja vastaa siitä, että sen loppukäyttäjät käyttävät palvelua asianmukaisesti toimittajalle ja sen sopimuskumppaneille kuuluvia immateriaalioikeuksia kunnioittaen. 

Toimittajalla on oikeus käyttää tilaajan aineistoa sopimuksen mukaisesti palvelun tuottamiseksi tilaajalle. Toimittajalla on oikeus käyttää palvelun käytöstä syntyneitä tietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Tietoturva ja tietosuoja 

Toimittaja käsittelee tilaajan loppukäyttäjien henkilötietoja rekisterinpitäjänä omiin käyttötarkoituksiinsa yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Toimittaja käsittelee henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella vastaten tietosuojaan ja -turvaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvollisuuksistaan ja tietosuojalainsäädännön sekä muun sovellettavan sääntelyn edellyttämistä vaatimuksista. 

Palvelun käyttöönottamiseksi ja käyttäjätunnusten luomiseksi tilaaja saattaa luovuttaa loppukäyttäjiensä tiedot toimittajalle, mikäli kyseessä ei ole SSO-kirjautuminen. Näitä tietoja ovat etu- ja sukunimi, työsähköpostiosoite ja ammattinimike. Toimittaja saattaa kerätä palvelua tarjotessaan myös muita henkilötietoja kuin edellä esitettyjä tietoja ja toimii myös näiden tietojen osalta rekisterinpitäjänä tietosuojaselosteensa mukaisesti. 

Toimittajan konserniin kuuluva yhtiö voi luovuttaa henkilötietoja muille toimittajan konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa rajoissa siltä osin kuin se on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä. 

Ylivoimainen este ja peruutusehdot

Osapuoli ei vastaa viivytyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tämän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekotilanteessa ja jonka seurauksia tämä ei olisi voinut kohtuudella välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin kun sopijapuoli on itse ollut sen kohteena tai siihen osallisena. Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. 

Toimittajalla on oikeus ilman seuraamuksia peruuttaa tai siirtää suunniteltuja koulutuksia harkintansa mukaan. Etäkoulutusten osalta toimittaja kuitenkin pyrkii toteuttamaan koulutukset sovitusti – mikäli aikatauluihin tulee muutoksia, toimittaja ilmoittaa muutoksista etäkoulutuksiin ilmoittautuneille osallistujille. 

Palvelun ehtojen muuttaminen

Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti tehdä ilman erillistä ilmoitusta toimialallaan tavanomaisia muutoksia palvelun ja sen sisältämien palvelupakettien sisältöön, laajuuteen ja tuotteistukseen. Toimittaja ei ole velvollinen ilmoittamaan näistä muutoksista erikseen tilaajalle tai sen loppukäyttäjille. Toimittaja voi esimerkiksi poistaa koulutustarjonnastaan koulutuksia, joiden osallistuja- tai katselumäärät ovat jääneet vähäiseksi.  

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa palvelun hintoja, hinnoitteluperusteita ja muita sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista tilaajalle kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään 60 päivää ennen uuden sopimuskauden alkamista. Tällöin muutokset astuvat voimaan uuden sopimuskauden alkaessa. Mikäli tilaaja ei hyväksy muutosta, tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Laista tai asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitukset

Osapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen osapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Osapuolen vastuu toiselle osapuolelle aiheutetuista välittömistä kuluista ja vahingoista rajoittuu enintään määrään, joka vastaa kuuden viimeisen kuukauden laskutusta tilatun palvelun osalta. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle tämän sopimuksen perusteella mistään välillisestä vahingosta, kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta tai liikevoitosta taikka heikentyneestä maineesta, jollei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu.    

Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta, tuhoutumisesta tai muuttumisesta. Toimittaja ei vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Toimittaja nimenomaisesti sulkee pois takuut palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 

Yllä olevat vastuunrajoitukset eivät sovellu vahinkoihin, jonka osapuoli on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, loukannut immateriaalioikeuksia tai kopioinut tai käyttänyt tuotteita lain tai sopimuksen vastaisesti.

Muut ehdot

Tämä sopimus korvaa ja syrjäyttää kaikki osapuolten väliset aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset, sitoutumiset ja neuvottelut palvelun toimitukseen liittyvistä ehdoista. 

Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. 

Jos tähän sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta tämän sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen. 

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan kolmansille ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muutoin kuin liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Osapuolilla on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai organisaatiolle.

Lainvalinta ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lain valintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvottelutulokseen ei päästä, käytetään välimiesmenettelyä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti, jolloin välimiesoikeuden muodostaa yksi (l) välimies.